Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển?Giải thích tại sao các hoạt động đầu tư phát triển được tiến hành đầu tư theo dự án

Câu hỏi

Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển? Giải thích tại sao các hoạt động đầu tư phát triển được tiến hành đầu tư theo dự án (xem thêm tại http://123doc.org/trang-chu.htm)

Câu trả lời

 

1.Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển
Đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt
động nhằm thu được các kết quả , thực hiện được những mục tiêu nhất định
trong tương lai .
Tiêu thức thường được sử dụng đó là tiêu thức quan hệ quản lý của chủ đầu
tư .Theo tiêu thức này , đầu tư được chia thành đầu tư gián tiếp và đầu tư
trực tiếp
Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn không trực
tiếp tham gia quản lý.Điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả
đầu tư
Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham
gia quản lý , điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư .
Đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp .Hoạt động
đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh
dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội .Đầy là hình thức đầu tư trực
tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế.
*).Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án
Đầu tư phát triển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia
, là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ
sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Đối với các cở sở sản xuất kinh doanh
dịch vụ , hoạt động đầu tư là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh
doanh nhằm tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật mới , duy trì sự hoạt động của
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có , và vì thế , là điều kiện để phát triển sản xuất
kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp.
Hoạt động đầu tư phát triển có những đặc điểm khác biệt với các loại hình
thức đầu tư khác đó là :
Hoạt động đầu tư phát triển đòi hỏi một số vốn lớn và vốn này nằm khẽ
đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư
Hoạt động đầu tư phát triển là hoạt động có tính chất lâu dài được thể hiện ở thời gian thực hiện đầu tư
Mọi kết quả vầ hiệu quả của quá trình thực hiện đầu tư chịu ảnh hưởng
của các yếu tố không ổn định theo thời gian và điều kiện địa lý của không
gian
Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển có giá trị sử dụng lâu dài
nhiều năm
Các thành quả của hoạt động đầu tư là các công trình xây dựng sẽ hoạt
động ở ngay nơi mà nó được tạo dựng nên
Để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu tư được tiến hành thuận lợi , đạt được
mục tiêu mong muốn , đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao thì trước khi bỏ
vốn phải làm tốt công tác chuẩn bị
Mọi sự xem xét , tính toán và chuẩn bị này được thể hiện trong việc soạn
thảo các dự án đầu tư (lập dự án đầu tư) Có thể nói , dự án đầu tư (được soạn
thảo tốt) là kim chỉ nam , là cơ sở vững chắc , là tiền đề cho việc thực hiện

 

các công cuộc đầu tư đạt hiệu quả kinh tế -xã hội mong muốn