Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

25/11/2015

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Địa vị pháp lý của Quản tài viên theo Luật Phá sản năm 2014

25/11/2015

Theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Luật Phá sản năm 2014 thì “Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản”. Để đảm bảo Quản tài viên thực hiện tốt chức năng trên, Luật đã có nhiều quy định về điều kiện hành nghề, quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý của Quản tài viên.

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

20/4/2012

Văn phòng luật sư Phương Thảo sẽ tư vấn giúp khách hàng những vấn đề cơ bản khi thành lập doanh nghiệp bao gồm:
1/1Trang1