Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Qui chế Văn phòng

Quy chế hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo

2/12/2015

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, Căn cứ Điều lệ của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Văn phòng luật sư PHƯƠNG THẢO quy định về hoạt động của Văn phòng như sau

Quy chế tập sự tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo

2/12/2015

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, Căn cứ Điều lệ của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Văn phòng Luật sư PHƯƠNG THẢO quy định về hoạt động tập sự tại Văn phòng như sau
1/1Trang1