Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Bồi thường Nhà nước

Câu hỏi
Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
Câu hỏi
Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự có quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong các trường hợp nào?
Câu hỏi
Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính?
Câu hỏi
Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính có quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong các trường hợp nào?
Câu hỏi
Pháp luật quy định như thế nào về đối tượng được bồi thường, thời hiệu yêu cầu bồi thường?
Câu hỏi
Xin hỏi, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định cụ thể như thế nào về Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết hoặc bị tổn hại về sức khoẻ được quy định cụ thể như thế nào?
Câu hỏi
Xin hỏi, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định cụ thể như thế nào về thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút?
Câu hỏi
Xin hỏi, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định cụ thể như thế nào về thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút?
Câu hỏi
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định cụ thể như thế nào về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm?
1/3Trang123