Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Hiến pháp

Hiến pháp

2/8/2015

Lời nói đầu Chương I: Chế độ chính trị. Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc. Chương V: Quốc hội. Chương VI: Chủ tịch nước. Chương VII: Chính phủ. Chương VIII: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Chương IX: Chính quyền địa phương. Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước. Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.
1/1Trang1