Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi

Đơn vị chúng tôi đã kiểm toán một số công trình XDCB hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ngân sách tỉnh (Công trình nhóm C ) Công trình đó có trình tự đầy đủ ( Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)bao gồm 1. Trong dự toán duyệt đã có phí kiểm toán ( Theo thông tư 19 của BTC) 2. Chúng tôi đã được chỉ định thầu kiểm toán, đã ký hợp đồng thực hiện kiểm toán và đã bàn giao kết quả kiểm toán cho chủ đầu tư. (Công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề kiểm toán của bộ tào chính) 3. Sau đó chủ đầu tư làm tờ trình gửi sở tài chính xin phê duyệt quyết toán công trình. Khi tiến hành phê duyệt quyết toán công trình thì sở tài chính cắt bỏ phí kiểm toán của trình đó và có lý do là đây là công trình nhóm C không phải kiểm toán, nếu có được thanh toán phí kiểm toán thì phải xin ý kiển của UBND tỉnh (Đây là công trình tỉnh đã duyệt dự toán rồi và đã có phí kiểm toán trong đó) Đề nghị BTC trả lời cho chúng tôi hội đồng quyết toán của của Sở Tài Chính cắt phí kiểm toán đó đúng hay sai; nếu sai thì chúng tôi đòi lại được thanh toán phí kiểm toán đó như thế nào và đòi ai; vì trong hợp đồng kiểm toán có ghi phí kiểm toán chỉ được thanh toán khí có quyết định phê duyệt quyết toán và tổng công trình không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt

Câu trả lời

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định: “Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại thực hiện kiểm toán quyết toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền”. Theo quy định trên thì dự án nhóm C chỉ được phép thuê kiểm toán và thanh toán chi phí kiểm toán khi cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh) có văn bản quy định hoặc yêu cầu chủ đầu tư thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Do vậy, việc thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính là đúng quy định, cần thiết xin ý kiến của UBND tỉnh./. Văn bản liên quan: 19/2011/TT-BTC