Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi

Chúng tôi có một công trình được phê duyệt quyết toán năm 2013 và chúng tôi đã nộp kinh phí và lấy chứng từ của kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết toán để lấy Quyết định phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình. Tuy nhiên năm 2013, công trình không có kinh phí để chúng tôi rút chi phi này về, đến năm 2014 chúng tôi mới có quyết định bổ sung kinh phí cho công trình này, do đó chúng tôi làm chứng từ để rút kinh phí này nhưng kho bạc huyện không đồng ý và không cho rút với lý do là chứng từ (tức là phiếu thu lệ phí thẩm tra)ghi năm 2013 thì phải rút năm 2013 chứ không được rút năm 2014. Vậy xin hỏi Bộ, lý do của kho bạc đưa ra như vậy có đúng không? Nếu không thì được quy định như thế nào? Và làm thế nào để chúng tôi có thể thanh toán chi phí này?

Câu trả lời

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án nào thì được tính vào phần chi phí khác trong giá trị quyết toán của đúng dự án đó. Đồng thời, thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán phụ thuộc vào việc bố trí kế hoạch vốn bổ sung của dự án. Do đó, trường hợp chủ đầu tư tạm ứng từ nguồn khác để chi trả chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán năm 2013 và có phiếu thu hợp lệ theo quy định; đến năm 2014 mới có quyết định bổ sung kế hoạch vốn thì chủ đầu tư thực hiện thanh toán khoản chi phí này là phù hợp./.