Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi

Khi thực hiện dự án XD đường giao thông thì bị vướng hệ thống cấp điện, cấp nước nằm trong phạm vi thi công nền đường cần phải di dời. Chi phí cho việc di dời nêu trên không có trong dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu. Vậy chi phí cho việc thực hiện di dời nêu trên tính trong chi phí nào và có cần phải bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án không?

Câu trả lời

Việc quy định hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn theo Luật Xây dựng mới, trường hợp cần trả lời cụ thể hơn, đề nghị độc giả gửi công văn đến Bộ Xây dựng để có ý kiến trả lời.

Việc quy định hướng dẫn đấu thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần trả lời cụ thể hơn, đề nghị độc giả gửi công văn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có ý kiến trả lời.