Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và ngân sách nhà nước, quy mô dự án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Trong hai giai đoạn có gói thầu chỉ định thầu Rà phá bom mìn vật nổ. Giai đoạn 1 đã hoàn thành và quyết toán, giai đoạn 2 đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán. Vấn đề phát sinh là, Tại giai đoạn 1 do mưa lũ xói lở và có phần phát sinh thêm bắt buộc phải mở rộng quy mô dự án và tăng thêm phần rà phá bom mìn vật nổ. Xin hỏi phần phát sinh này phải làm thủ tục như thế nào, ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu và lấy nguồn vốn của giai đoạn 1 được không, hay ký phụ lục bổ sung và lấy nguồn vỗn giai đoạn 2 được không hay lập hồ sơ chỉ định thầu mới và xin nguồn vốn mới. Phần phát sinh khoảng 500 triệu VNĐ. Chủ trương phát sinh đã có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Kính mong được hồi đáp.

Câu trả lời

Theo quy định Điều 14 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khi có một trong các trường hợp sau:

            (a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ lụt, sóng thần, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

         Trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định trên áp dụng đối với các dự án đang triển khai thực hiện. Theo như câu hỏi của Ban Quản lý thì vấn đề phát sinh là: tại giai đoạn 1 do mưa lũ xói lở và có phát sinh thêm bắt buộc phải mở rộng quy mô dự án và tăng thêm phần rà phá bom mìn vật nổ. Tuy nhiên, do giai đoạn 1 đã hoàn thành và quyết toán; do vậy việc phát sinh mở rộng quy mô dự án và tăng thêm phần rà phá bom mìn vật nổ là 500 triệu đồng không được điều chỉnh như quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và không lấy vốn của giai đoạn 1 để thực hiện.

            Hiện nay chủ trương  phát sinh đã có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền; do vậy đề nghị Ban quản lý báo cáo cấp có thẩm quyền để xác định rõ nguồn vốn thực hiện đối với phần phát sinh trên. Việc chỉ định thầu, ký hợp đồng thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản liên quan: 12/2009/NĐ-CP