Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Câu hỏi
Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào?
Câu hỏi
Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Đối tượng khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp là những đối tượng nào?
Câu hỏi
Công ty tôi có 1 nhân viên phải nghỉ làm 2 tháng không lương để dưỡng bệnh sau khi thực hiện ca phẩu thuật chân. Xin hỏi, BHXH sẽ thanh toán chế độ trợ cấp ốm đau cho nhân viên này như thế nào? Cách...
Câu hỏi
Quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?