Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

BHYT đối với Quân nhân, Công an và người làm công tác cơ yếu

Câu hỏi

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu vừa được Chính phủ ban hành.

Câu trả lời

Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Nghị định quy định quân nhân tham gia bảo hiểm y tế gồm:  Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế gồm:  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

 Người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế gồm: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế

Từ ngày 15/10/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Từ ngày 15/10/2015 đến 31/12/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 15%; từ ngày 01/1/2016, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 30% đối với các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu nêu trên (trừ người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương). Từ ngày 1/1/2018, tỷ lệ này được nâng lên là ít nhất 60%.

Từ ngày 1/1/2020, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế nêu trên.

Mức đóng bảo hiểm y tế

Nghị định cũng nêu rõ, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội.

Hoàng Diên

Các câu hỏi khác