Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Các chế độ bảo hiểm của người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản

Câu hỏi

Tôi nghỉ thai sản đúng quy định hiện hành là 04 tháng, có hồ sơ hợp lệ. Vậy tôi có phải đóng bảo hiểm y tế trong 4 tháng nghỉ này không?

Câu trả lời

Thứ nhất, đối với chế độ Bảo hiểm xã hội, khoản 2 Điều 35 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ như sau: “Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”. 

Thứ hai, đối với chế độ Bảo hiệm y tế, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 13 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiệm y tế có quy định: “Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế”. 

Thứ ba, đối với chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, đối với trường hợp của bạn thì trong thời gian nghỉ thai sản bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Luật 71/2006/QH11 Bảo hiểm xã hội

Trả lời bởi: CTV2

Các câu hỏi khác