Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Văn hóa, Giáo dục Y tế

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy được quy định như thế nào

Câu hỏi

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?

Câu trả lời

Điều 6 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 quy định cá nhân và gia đình có trách nhiệm sau đây:

- Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý;

- Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh;

- Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;

- Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 23/2000/QH10 Phòng, chống ma túy

Các câu hỏi khác